برنامه درسی

برنامه ی درسی سال تحصیلی جدید برای پایه های اول تا ششم عبارت است از:
15:45 – 16:4514:30 – 15:3013:15 – 14:1512:00 – 13:0010:45 – 11:459:30 – 10:30پایه تحصیلی/ ساعت
ریاضیفارسیفارسیریاضیاول
فارسیعلومدینی / قرآنریاضیدوم
ریاضیدینی / قرآنفارسیعلوم / مطالعاتسوم
مطالعاتعلومفارسیریاضیدینی / قرآنچهارم
اجتماعیدینی / قرآنریاضیعلومفارسیپنجم
کار و فن آوری / فرهنگ و هنردینی / قرآناجتماعی / تفکرعلومریاضیفارسیششم